مدیر کل ثبت احوال کردستان
نام ونام خانوادگي:محسن آقایی
سوابق تحصيلي: فوق لیسانس
سوابق شغلي:22سال