تعرفه نرخ خدمات سجلي در سال 1395

توضيحات

نرخ تعرفه (ريال)

عنوان جزء

رديف

صدور شناسنامه ( ثبت ولادت در مهلت قانوني رايگان ميباشد)

100.000 ريال

صدور شناسنامه اوليه رايانه اي ( نوزاد )

1

ثبت ولادت پس از پايان مهلت قانوني تا 1ماه(تعرفه صدورشناسنامه جداگانه اخذ ميگردد )

150.000ريال

هزينه ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني( تا يك ماه)

2

ثبت ولادت پس از پايان مهلت قانوني از 1ماه تا 3 ماه(تعرفه صدورشناسنامه جداگانه اخذ ميگردد )

200.000 ريال

هزينه ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني( يك تا سه ماه)

3

ثبت ولادت پس از پايان مهلت قانوني از 3ماه تا 6 ماه(تعرفه صدورشناسنامه جداگانه اخذ ميگردد )

300.000 ريال

هزينه ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني( شش ماه و بعد از آن)

4

ثبت ولادت پس از پايان مهلت قانوني از 6ماه به بعد(تعرفه صدورشناسنامه جداگانه اخذ ميگردد )

600.000 ريال

هزينه ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني(شش ماه و بعد از آن)

5

شامل تنظيم سند فوت و سند هويتي بغيير از صدور شناسنامه

1.000.000 ريال

تنظيم سند هويتي ناشي از احكام دادگاه به جهت ابطال سند

6

شامل شناسنامه هاي مستعمل ،تغيير مشخصات و ......

250.000 ريال

تعويض شناسنامه

7

صرفاًشامل افراد  15و30ساله اي كه در مهلت مقرر مراجعه كرده باشند(تعرفه خارج از مهلت برابر رديف 7 اخذ گردد)

150.000 ريال

 

تعويض و صدور شناسنامه در مهلت قانوني(تبصره هاي1و2ماده 36ق

8

شناسنامه المثني اول

300.000 ريال

صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول)

9

شناسنامه المثني دوم

500.000 ريال

صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم)

10

شناسنامه المثني سوم و بعدازآن

1.000.000 ريال

صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و بعد از آن)

11

 

 

700.000 ريال

 

صدور شناسنامه براي مشمولين بندهاي 4و5و6 ماده هاي 976و 979ق. م و همچنين صدور شناسنامه براي فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

12

علاوه بر اخذ هزينه رديف 6

300.000 ريال

صدور شناسنامه ناشي از احكام ابطال توسط داد گاه

13

جهت تنظيم اسناد ولادت و وفات علاوه بر اخذ هزينه مربوط به رديف  24

200.000 ريال

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي در مهلت قانوني

14

جهت تنظيم اسناد ولادت و وفات خارج از مهلت به هر مدت ( در صورت صدور گواهي هزينه مربوط به رديف 24 اخذ گردد )

300.000ريال

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي درخارج از  مهلت قانوني

15

موضوع دستورالعمل 578/1-25/1/88سازمان( صدور شناسنامه در اين بند حسب مورد مشمول دريافت هزينه بند 7و8نيز ميباشد)

150.000 ريال

تغيير نام توسط هيأت حل اختلاف

16

موضوع دستورالعمل 153226/1-20/12/90سازمان   ( صدور شناسنامه در اين بند حسب مورد مشمول دريافت هزينه بند 7و8نيز ميباشد)

1.000.000 ريال

 

 

تغيير نام باموافقت سازمان ويا دادگاه

17

شامل هرگونه تغيير در نام خانودگي اعم از (تغيير ، حذف پسوند،استفاده از نام خانوادگي همسرو...... ( صدور شناسنامه در اين بند حسب مورد مشمول دريافت هزينه بند 7و8نيز ميباشد)

700.000 ريال

 

 

تغيير نام خانوادگي (نوبت اول )

18

موضوع تبصره 6دستورالعمل 54/ش/ع-5/8/80 صدور شناسنامه در اين بند حسب مورد مشمول دريافت هزينه بند 7و8نيز ميباشد)

1.000.000 ريال

تغيير نام و نام خانوادگي براي بار دوم و بازگشت به نام ونام خانوادگي اوليه

19

فرزندان بالاي 18سال شامل رديف19ميگردد صدور شناسنامه در اين بند حسب مورد مشمول دريافت هزينه بند 7و8نيز ميباشد)

100.000 ريال

 

تغيير نام خانوادگي تبصره ذيل ماده 41(فرزندان زير18سال)

20

شامل صدور كليه آراء صادره از هيأت حل اختلاف شناسنامه در اين بند حسب مورد مشمول دريافت هزينه بند 7و8نيز ميباشد)

100.000 ريال

 

 

حل اختلاف اسناد هويتي

 

 

21

ثبت درخواست و تشكيل پرونده

500.000 ريال

درخواست اصلاح سن از كميسيون تشخيص سن

22

موضوع ماده 32قانون ثبت احوال

200.000 ريال

ثبت اقرار نامه زوجيت

23

منجر به صدور گواهي كتبي گردد بغير از پاسخ استعلام الكترونيكي

100.000 ريال

صدور گواهي (گواهي مشخصات ،وفات،وتأييديه شماره ملي و گواهي تجرد ........)

24

 

100.000 ريال

صدور كارت شناسايي ملي اوليه

25

 

300.000 ريال

صدور كارت شناسايي ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول)

26

 

500.000 ريال

صدور كارت شناسايي ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم)

27

 

800.000 ريال

صدور كارت شناسايي ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و بعد از آن)

28

 

100.000 ريال

تعويض كارت شناسايي ملي (مستعمل-تغيير نشاني-اجراي رأي دادگاهيا هيأت حل اختلاف )

29

 

50.000 ريال

اعلاميه ازدواج واصله از دفاتر رسمي ازدواج

30

 

150.000 ريال

اعلاميه طلاق واصله از دفاتر رسمي طلاق

31

 

 

 

1.000 ريال

اعلام الكترونيكي مشخصات هويتي بصورت مكانيزه به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و بانكها

 

32

 

 

 

 

 

5.000 ريال

تأييد الكترونيكي هر قطعه عكس براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و بانكها

33

تعرفه به تعداد نفرات پاسخ داده شده اخذ گردد

100.000 ريال

پاسخ كتبي به استعلام مشخصات هويتي با مراجعه حضوري متقاضي (به استثناء بهزيستي .بنيادشهيد و كميته امداد )

34

افرادي كه براي تعويض عكس يا درخواست شناسنامه المثني ،داراي مدارك معتبر عكس دار نمي باشند مبلغ مذكور پس از درج مشخصات تأييد كننده عكس از متقاضي مطابق روال دريافت ميگردد و مستندات آن ضميمه مدارك ميشود

50.000 ريال

تأييد عكس متقاضيان دريافت دريافت خدمات هويتي دركليه واحدهاي اجرايي ثبت احوال

 

 

35

 

200.000 ريال

ثبت نام كارت هوشمند ملي (اولين بار )

36

 

400.000 ريال

صدور كارت هوشمند ملي ناشي از فقدان (نوبت اول)

37

 

600.000 ريال

صدور كارت هوشمند ملي ناشي از فقدان (نوبت دوم)

38

 

700.000 ريال

صدور كارت هوشمند ملي ناشي از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)

39

 

200.000 ريال

تعويض كارت هوشمند ملي (ناشي از تغيير مشخصات سجلي يا خرابي)

40

 

 

 

41